Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Rejestr żłobków »

walidacja css walidacja html

Ogłoszenia: POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - STYPENDIA SZKOLNE 2012/2013

 INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2012/2013

Zgodnie z

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

 • oraz Uchwałą NR XXXII/227/2005 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 marca 2005r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2005r., nr24, poz.516 z późniejszymi zmianami)

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 WNIOSKI o uzyskanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE 01 - 15.09.2012r. w Urzędzie Miejskim – ul. M. J. Piłsudskiego 12, Nowa Sól.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej:

 • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł netto /od października 2012r. 456 zł netto/ (art.9 ust.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. - tekst jedn. Dz.U.2009, nr175, poz.1362 z późn. zm.).

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Nowa Sól-Miasto.

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych,

 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców niepełnoletniego ucznia

 2. pełnoletniego ucznia

 3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. Całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

 2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

 1. wniosku,

 2. oświadczenia do wniosku – składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - potwierdzającego liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia oraz źródła i wysokości dochodu netto lub zaświadczenia o dochodach netto (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.

 • zaświadczenia od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia za pracę,

 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

 • zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna,

 • odcinek renty/emerytury,

 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

 • inne...

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku oraz wysokość dochodu powinna zgadzać się z liczbą osób w rodzinie i ich dochodami wykazanymi w dołączonym do wniosku oświadczeniu.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U.2009, nr175, poz.1362 z późn. zm. rozdz.I art.6 pkt14 z dnia 12.03.2004r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ustala się na zasadach określonych w art.8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U.2009, nr175, poz.1362 z późn. zm.)

 
drukuj pobierz pdf    

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku
BIP archiwalny